NOTICE: INVITATION FOR PUBLIC COMMENTS

  DANNHAUSER LOCAL MUNICIPALITY

  SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK 2017 – 2040
  NOTICE: INVITATION FOR PUBLIC COMMENTS

  Dannhauser Municipality hereby gives notice that according to the Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000), Chapter 4(1) read in conjunction with Chapter 5(26) (e) as well as Chapter 4 of the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act. No. 16 of 2013) commonly known as ‘SPLUMA’, that it is in the process of preparing its Spatial Development Framework (SDF) which is a core component of the Integrated Development Plan (IDP). In keeping with the provisions of Chapter 4 of the Municipal Systems Act, 2000, the general public and all interested and affected parties are invited to participate in the process of drafting the Spatial Development Framework (SDF).
  The purpose of the 20-year SDF is to set out the objectives that reflect the desired spatial form of the Municipality and contain strategies and policies regarding the manner in which to achieve the objectives.
  A copy of the draft SDF and its accompanying documents will be open for comment by affected and interested parties of the public or community based organisations and traditional council at the offices of the Department: Technical Services, Dannhauser Post Office and Thosong Centre kwamdakan between 07:30h00 and 16h00, situated at 8 Church Street, Dannhauser. Comments may be lodged via any of the following mediums addressed to the Manger: Land use Management, Attention: Sibusiso Nkabinde by no later than 31 May 2021.
  UMKHANDLU KAMASIPALA WASE-DANNHAUSER
  HLAKA LOKUTHUTHUKISA IZINDAWO 2017-2040
  ISAZISO: ISIMEMO SEZIPHAWULO ZOMPHAKATHI
  Umkhandlu kamasipala wase-Dannhauser ukhipha isaziso somphakathi ngokulawulwa isahluko 4(1) soMthetho wokusebenza koMaspala (Municipal Systems Act 32, 2000), nesahluko 4 Somthetho Ohlela IziNdawo nokuLawulwa kokuSetshenziswa koMhlaba (Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013) owaziwa nge “SPLUMA”, ngokohlelo lokulungiswa ko Hlaka Lokuthuthukisa iZindawo (Spatial Development Framework) okuyithuluzi elingumgogodla loHlelo lweNtuthuko eDidiyelwe (Integrated Development Plan). Ukugcina imigomo etholakala kwisaHluko 4 somthetho oLawula ukuSebenza KoMaspala (Municipal Systems Act 32, 2000) umkhandlu wase-Dannhauser umema wonke umphakathi nezinhlaka zentuthuko ukuba babe yingxenye ekwakhiweni koHlaka Lokuthuthukisa Izindawo (Spatial Development Framework)
  Injongo enkulu yokulungiswa koHlaka lokuThuthukisa iziNdawo (SDF) oluyiminyaka engamashumi amabili (20 years) ukuphumelelisa izinhloso ezibonisa izimfuno zezindawo zomkhandlu wase-Dannhauser futhi ezihambiselana nemihlahlandlela kaye nemthetho emayelana nokuphumelelisa izinhloso zalolu hlaka (SDF).
  Ikhophi yoHlaka loKuthuthukisa iziNdawo (Spatial Development Framework) nemininingwane ehambelana nalo iyatholakala kwabafisa ukuphawula kuvulelekile emphakathini, kungaba izinhlangano zomphakathi kanye nobuholi bomdabu. Ikhophi iyatholakala kulezindawo ezilandelayo emahhovisinni oMkhandlu kaMaspala wase-Danhhauser (Technical Services), Dannhauser Post Office, Thusong Centre KwaMdakane Phakathi kuka 07:30 ekuseni kuya ku 16:00 ntambama kusukela ngoMsombuluku kuya kulweSihlanu. Iziphawulo zingafakwa ngekheli elilandelayo, ziqondiswe kwiManager: eLawula Ukusetshenziswa koMhlaba uMnumzane Sibusiso Nkabinde ngaphambi kohlaka 31 May 2021. Ikheli lomkhandlu: 8 Church Street,Dannhauser 3080.

  Tel: 034-621 2666
  Fax: 034-621 3114
  Private Bag X1011, Dannhauser, 3080,
  Email: sibusison@dannhauser.gov.za,

  Private Bag X1011
  Dannhauser
  3080

  S.S NKABINDE
  MANGER: LAND USE MANAGEMENT