PUBLIC NOTICE/ISAZISO SOMPHAKATHI

  DANNHAUSER LOCAL MUNICIPALITY – KZ 254
  NOTICE NO :19/02/2021
  PUBLIC NOTICE/ISAZISO SOMPHAKATHI
  ISIMEMO SEZICELO ZOXHASO LUKAGESI NOMA ISIBONELELO KUMARATES NOKUTHUTHWA KOMLOTHA
  Kumenywa bonke abakhele indawo engaphansi ko Masipala wase Dannhauser ukuba bafake izicelo zokuxhaswa ngogesi nyangazonke, noma izibonelelo maqondana nokukhokhela amarates nokuthuthwa komlotha. Abangafaka lezizicelo kufanele kube ngabantu abahola imali engaphansi noma elingana nomholo wabadala ophindwe kabili (R 3 840.00), uma sekuhlanganiswe imiholo yabo bonke abasebenzayo ekhaya.
  Ukuze ufake isicelo, fika mathupha emahhovisi kamasipala wase Danawozi kunombolo 8 Church Street , ubhalise imininingwane efunekayo. Phatha ikhophi kamazisi esethifayiwe yomuntu okubhaliswe ngaye isigubhu, ne affidavit esho ukuthi awusebenzi uma ungakafiki eminyakeni yempesheni, nenombolo yemitha . Usuku lokuvala umhla ka 30 April 2021. Bonke abebevele beluthola loluxhaso, ngaphandle kwabahola impesheni yobudala, okuyoshaya usuku lokuvala bengavuselele bayophucwa uxhaso.
  Imibuzo ingabhekiswa ku MJ Hlongwane kulezinombolo 034 621 2666, noma 034 940 0717 phakathi kuka 8 ekuseni no 4 ntambama. Uqaphele ukuthi banekhefu lokudla okukanye ilantshi phakathi kuka 13H00 no 13H30 .
  INDIGENT RELIEF APPLICATIONS
  Applications are hereby invited from the residents of Dannhauser Municipality who need to be assisted with the free basic electricity subsidy every month or indigent relief with regard to the rates and refuse charges. To qualify, you must earn a total household income of less than or equal to two times the old age state pension per month (R 3 840.00).
  To apply, please call in at the Dannhauser Municipal Offices at No 8 Church Street. Please bring a certified copy of your ID, an affidavit confirming that you are unemployed if you have not reached the age of retirement and the meter number/s, if applicable. The closing date is the 30th of April 2021. All those who are currently receiving the subsidy, except for pensioners, who will fail to re-apply before the closing date will lose their subsidy.
  Enquiries can be directed to MJ Hlongwane on 034 621 2666/034 940 0717 between 8am and 4pm, except during the lunch break from 13H00 to 13H30.

  _____________________________________

  W B Nkosi
  Municipal Manager

  AttachmentSize
  FBE PUBLIC NOTICE (002).docx31.01 KB