ISAZISO : UKUDAYISWA KWEMPAHLA ENDALA KAMASIPALA

  Dannhauser Municipality KZ- 254

  8 Church Street Telephone : 034 621 2666
  Private Bag X1011 Facsimile : 034 621 2342
  DANNHAUSER Email:municipalmanager@dannhauser.gov.za
  3080

  ISAZISO
  UKUDAYISWA KWEMPAHLA ENDALA KAMASIPALA
  BID NUMBER :

  Kwaziswa umphakathi nabobonke abafisa ukuthenga impahla endala kamasipala ukuthi bangakwenza lokho ngokuthi baye bayoyibona impahla edayisayo ngalendlela echazwe ngezansi

  Indawo : Emahhovisi kaMasipala waseDanawozi (8 Church Street)
  Izikhathi : 9H00 – 15H00
  Izinsuku : 23 September 2019 kuya ku 09 Okthoba 2019 phakathi nezinsuku

  Uhla lwezimpahla ezidayiswayo lungatholakala ku www.dannhauser.gov.za kusukela zingu 19 September 2019. Amanani entengo azobekwa ngabathengi ngokugcwalisa amafomu okufisa ukuthenga. Kuyothi obeke inani eliphezulu kube nguye othengiselwayo. Amanani angaba neVAT kuhlukaniswe kahle inani ngaphambi kwe VAT nenani eselifakwe iVAT. Nabantu abathenga ngamagama abo, OKUNGEZONA IZINKAMPANI NABO BAMUKELEKILE.

  AMAPHEPHA ADINGEKAYO KUPHOQELEKILE UKUTHI ABUYISWE KWAMASIPALA. UMA IBHIDI YAKHO INGAFAKIWE NGALAMAPHEPHA AYIKUMUKELEKA.

  Bonke abafisa ukuthenga kufanele balande ifomu lokufakela babhalise namagama abo kwamasipala ehhovisi lomamukeli wezimali, bese beqhubeka-ke beyobona impahla esendalini bakhethe abafisa ukuyithenga bagcwalise futhi basayine ifomu ngendlela efanele.

  Amafomu okubhida azotholakala ngesikhathi sokubona impahla esibhalwe ngenhla. Onke amafomu okubhida asegcwalisiwe kufanele afakwe ebhokisini lamathenda elisendaweni yokumukela umphakathi(Reception) emahhovisi kaMasipala engakashayi u12h00 emini mhlaka 11 Okthoba 2016. Wonke amabhidi abuyayo afakwa emvilophini ibhalwe ngaphandle ukuthi “ASSET PURCHASE.

  IMIBUZO

  Imibuzo ingabhekiswa ku Nksz Zibuyile Zungu ku @ 034 621 2666,i email:sidwells@dannhauser.gov.za noma bubu37zungu@gmail.com

  WB Nkosi
  Municipal Manager